Z historie knihovny

První zmínka o knihovně v Brodku je v dodatku k obecní kronice, který je zpracován Karlem Cigánkem, řídícím učitelem v letech 1881 – 1916, podle něhož byla knihovna čítající 100 svazků součástí Čtenářsko – pěveckého spolku „Občanská beseda“, založeného v roce 1891. V pozdějších letech vznikaly menší knihovny různých jiných spolků. Z knihovny Národní jednoty sokolské a hasičské vznikla v Brodku veřejná knihovna, a to v duchu zákona z 22. července 1919 O veřejných knihovnách obecních. Veřejná knihovna byla 7. března 1920 předána čtenářské obci pod názvem Masarykova knihovna a čítárna městyse Brodku u Přerova. Název knihovny se dále v historickém sledu několikrát pozměnil.
O deset let později od založení knihovny v roce 1930 dosáhl knihovní fond 2 150 svazků. Byl založen seznam knih a vypracován první přírůstkový seznam knihovny. V době nacistické okupace začaly přísné prověrky knih a dle okupantů se tzv. „nevhodné“ knihy zabavovaly četnickou stanicí. Knihovna se musela přejmenovat na veřejnou obecní knihovnu. Vyřazováním knih během války knihovní fond utrpěl výraznou újmu a jeho stav se snížil. Po válce od roku 1945 zahájila knihovna opět naplno svoji činnost. V roce 1948 se ujal uvolněné knihovnické funkce učitel Jan Doležel, díky němu se rozvinuly nové knihovnické formy práce obzvláště s mládeží.
V roce 1962 dosáhla knihovna nejvyššího vyznamenání – titulu „Vzorná lidová knihovna“. O dva roky později se stala profesionální knihovnou. Jako jedna z prvních v přerovském okrese plnila Místní knihovna Brodek u Přerova od roku 1965 funkci střediskovou a poskytovala metodické, bibliografické a meziknihovní výpůjční služby knihovnám sedmi spádových obcí. Od 70. let až do roku 2000 patřila knihovna pod metodické vedení Okresní knihovny v Přerově. Na přelomu milénia došlo k organizačním změnám. V červenci r. 2000 se knihovna v Brodku začlenila pod správu své obce a v témže roce dosáhla za vynikající výsledky v celostátní soutěži ocenění v podobě titulu „Knihovna roku 2000“. Od 1. května 2009 dostala  knihovna znovu svůj původní název – Masarykova knihovna. Od roku 2013 došlo k organizačním změnám a knihovna přestala být organizační složkou městyse.
Na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelstva městyse v Brodku u Přerova byla zřízena nová organizace s názvem Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace. Byla schválena zřizovací listina s platností od 1. ledna 2013. Knihovna, jakožto příspěvková organizace provozuje i místní kino pro veřejnost a činnosti s tím související
Zřizovatel

Městys Brodek u Přerova

Sídlo: Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, PSČ: 751 03, okres Přerov    IČ: 00301078
Příspěvková organizace:   Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace Sídlo: Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 42, PSČ:751 03 IČ: 21551332

O nás

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby občanům městyse Brodku u Přerova a okolním obcím s cílem zajišťovat uživatelům kulturní potřeby a zvyšovat jejich všeobecnou vzdělanost.

Půjčovní doba pro veřejnost:

Pondělí 9:00 – 11:3012:30 – 17:00
Úterý13:00 – 17:00
Čtvrtek9:00 – 11:3012:30 – 17:00

Knihovnice: Ivana Polzerová

Kontakty:

e-mail: knihovnabr@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)

 • Absenční a prezenční výpůjční služby
 • Internetové služby
 • Bibliografické služby
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Reprografické služby
 • Regionální služby
 • V rámci výkonu regionálních funkcí knihovna poskytuje odborné knihovnické služby pro sedm základních  knihoven střediska Brodek u Přerova: Císařov, Citov, Čelechovice, Luková, Nelešovice, Rokytnice, a Věrovany.

Pro knihovnu v Brodku a základní knihovny střediska zajišťuje:

 • nákup a zpracování nových dokumentů pro knihovnu v Brodku
 • nákup, zpracování a distribuci  nových dokumentů pořízených z prostředků obcí základních knihoven
 • metodickou a konzultační činnost základním knihovnám
 • tvorbu a  distribuci výměnných souborů – cirkulace knihovního fondu v základních knihovnách
 • celoroční statistické údaje střediska

.

Místní knihovna Luková

K městysi Brodek u Přerova patří též místní část Luková se 212 – ti obyvateli, která má vlastní knihovnu. Místní knihovna Luková náleží do střediska Masarykovy knihovny Brodek u Přerova a jsou pro ni vykonávány knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí.

Poskytované služby

– Výpůjční služby – knihy a periodika

– Veřejný Internet

Půjčovní doba pro veřejnost:

Pondělí od 17 do 19 hodin

Knihovnice: Jana Doleželová

Kontakty:

e-mail: knihovna.lukova@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)