Knihovna


!


MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA

Knihovna


!


Z historie knihovny
První zmínka o knihovně v Brodku je v dodatku k obecní kronice, který je zpracován Karlem Cigánkem, řídícím učitelem v letech 1881 - 1916, podle něhož byla knihovna čítající 100 svazků součástí Čtenářsko - pěveckého spolku "Občanská beseda", založeného v roce 1891.
V pozdějších letech vznikaly menší knihovny různých jiných spolků. Z knihovny Národní jednoty sokolské a hasičské vznikla v Brodku veřejná knihovna, a to v duchu zákona z 22. července 1919 O veřejných knihovnách obecních. Veřejná knihovna byla 7. března 1920 předána čtenářské obci pod názvem Masarykova knihovna a čítárna městyse Brodku u Přerova. Název knihovny se dále v historickém sledu několikrát pozměnil.

O deset let později od založení knihovny v roce 1930 dosáhl knihovní fond 2 150 svazků. Byl založen seznam knih a vypracován první přírůstkový seznam knihovny. V době nacistické okupace začaly přísné prověrky knih a dle okupantů se tzv. "nevhodné" knihy zabavovaly četnickou stanicí. Knihovna se musela přejmenovat na veřejnou obecní knihovnu. Vyřazováním knih během války knihovní fond utrpěl výraznou újmu a jeho stav se snížil.
Po válce od roku 1945 zahájila knihovna opět naplno svoji činnost. V roce 1948 se ujal uvolněné knihovnické funkce učitel Jan Doležel, díky němu se rozvinuly nové knihovnické formy práce obzvláště s mládeží.

V roce 1962 dosáhla knihovna nejvyššího vyznamenání - titulu "Vzorná lidová knihovna". O dva roky později se stala profesionální knihovnou. Jako jedna z prvních v přerovském okrese plnila Místní knihovna Brodek u Přerova od roku 1965 funkci střediskovou a poskytovala metodické, bibliografické a meziknihovní výpůjční služby knihovnám sedmi spádových obcí. Od 70. let až do roku 2000 patřila knihovna pod metodické vedení Okresní knihovny v Přerově. Na přelomu milénia došlo k organizačním změnám. V červenci r. 2000 se knihovna v Brodku začlenila pod správu své obce a v témže roce dosáhla za vynikající výsledky v celostátní soutěži ocenění v podobě titulu "Knihovna roku 2000".
Od 1. května 2009 dostala  knihovna znovu svůj původní název - Masarykova knihovna.
Od roku 2013 došlo k organizačním změnám a knihovna přestala být organizační složkou městyse.

Na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelstva městyse v Brodku u Přerova byla zřízena nová organizace s názvem Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace. Byla schválena zřizovací listina s platností od 1. ledna 2013.
Knihovna, jakožto příspěvková organizace provozuje i místní kino pro veřejnost a činnosti s tím související